Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด

การจัดการความรู้ คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4) การบรรลุเป้หมายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน — นพ.วิจารย์ พาณิช

ประเภทขององค์ความรู้

 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge)
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge)

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge)

เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงถูกเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge)

เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม

ขั้นตอน 6 ประการที่ควรดำเนินการ

 1. กำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานและองค์กร
 2. เสาะหาความรู้ที่ต้องการ
 3. ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
 4. ประยุกต์ใช้ความรู้กับงานของตน
 5. นำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้แล้วมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
 6. จดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งานและปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึก และเชื่อมโยง ให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น

วิธีการจัดการความรู้

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดต่าง ๆ (multiple requirement) ตามเกณฑ์ EdPEx พบว่ามีประเด็นพิจารณาต่อไปนี้

 • การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
 • การผสมผสานและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
 • การถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างหน่วยงานกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • การรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ใน การสร้างนวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

CoP (ชุมชนแห่งการเรียนรู้: Community of Practice)

หมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน
ประเภทของ CoP

 • Helping Communities เพื่อแก้ไขปัญหาประจำวันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่มสมาชิก
 • Best Practice Communities เน้นการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • Knowledge-Stewarding Communities เพื่อจัดระเบียบ ยกระดับ และพัฒนาความรู้ที่สมาชิกใช้เป็นประจำ
 • Innovation Communities เพื่อพัฒนาแนวคิด โดยเน้นการข้ามขอบเขต เพื่อผสมผสานสมาชิกที่มุมมองต่างกัน

เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการความรู้

 • การศึกษาดูงาน (Study tour)
 • การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (AAR)
 • การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ (Retrospect)
 • เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)
 • การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก
 • เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)
 • เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
 • การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
 • มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
 • การสอนงาน (Coaching)
 • การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
 • ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum)
 • บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning)
 • เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
 • การจัดเก็บความรู้ใน Web board, Intranet
 • R2R, การนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP)
 • การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Coffee meeting)

อ้างอิง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด การจัดการความรู้ คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคน

ทำไมต้องใช้ Django

หลาย ๆ คนเมื่อเริ่มศึกษาภาษาไพธอนและกำลังต้องการต่อยอดและประยุกต์ใช้งาน หลังจากที่มีพื้นฐานไพธอนกันมาบ้างแล้ว และกำลังมองหาเฟรมเวิร์คดี ๆ ในงานด้าน web develoopment สักตัว ซึ่งไพธอนก็มีเว็บเฟรมเวิร์คยอดนิยมอยู่หลายตัว Popular Python web frameworks Django Flask FastAPI บทความนี้ขอนำเสนอ Django ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่สาวกไพธอนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะว่าได้รับความยอดนิยมสูงที่สุดของไพธอนในการพัฒนาเว็บ วันนี้มาดูกันครับว่า มีเหตุผลอะไรบ้างทำไมเราถึงต้องเลือก Django มันมีดีอะไรหนักหนา !! 

Tansamai x The smart – Business Network International.

ทันสมัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเดอะสมาร์ท เครือข่ายสมาคมธุรกิจระดับประเทศ (Business Network International) โดยมุ่งนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจระดับประเทศ

Tansamai – E Learning free for developer

ทันสมัยเปิดตัวระบบ E-learning เพื่อให้นักพัฒนาได้เข้ามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุด โดยระบบ E-learning ได้เปิดให้นักพัฒนาได้เรียนรู้ฟรีตลอดชีพ ผ่านแพลตฟอร์ม learn.tansamai.tech

Tansamai x After miracle – Virtual Events Smart SME Expo

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2021 ได้มีการเปิดตัวระบบ Virtual Event สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งพัฒนาโดยทีมทันสมัย จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายผ่านทางออนไลน์ได้ ทางเข้ากิจกรรม Virtual Event – http://virtual.smartsme.co.th