นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

1.  การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าฉบับนี้ และ เงื่อนไขการให้บริการ ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) และ/หรือคืนเงิน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาของ Tansamai Guarantee ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการได้ ทั้งนี้ สำหรับสินค้า Tansamai Store  จะเป็นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Tansamai Store

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Tansamai Store  และนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้ และเงื่อนไขการให้บริการของ Tansamai Store การขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินสำหรับสินค้า  ที่เป็นสินค้าสดจะถูกยกเว้นเนื่องจากเป็นสินค้าที่ถูกยกเว้นจากเงื่อนไขการให้บริการ Tansamai Store  อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่ซื้อสินค้านั้นจากร้าน Tansamai Store ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าว และในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

โดยจำนวนเงินคืนจะเท่ากับราคาของสินค้านั้น แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ จำนวนเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับแต่ละรายการสินค้าที่ผู้ซื้อได้ยื่นคำร้องขอคืนเงิน ทั้งนี้ ช้อปปี้สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณายอมรับคำขอคืนเงินโดยไม่ต้องส่งคืนสินค้าแก่ผู้ซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เกิน 50 รายการสินค้าต่อเดือน

โปรดทราบว่า Tansamai Guarantee คือบริการที่จัดไว้ให้โดย Tansamai Store สำหรับคำร้องของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับข้อขัดแย้งบางประการที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการใช้ Tansamai Guarantee

2. การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

ผู้ซื้อจะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง Tansamai Store บนเว็ป

โปรดทราบ ในกรณีที่ Tansamai Store ร้องขอ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ Tansamai Store กำหนดภายใน สาม (3) วันปฏิทินหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ทั้งนี้ สินค้าที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องส่งคืนโดยผู้ส่งที่ Tansamai Store กำหนด

Tansamai Store จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้าของคุณภายใต้ดุลยพินิจของ Tansamai Store แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ซื้อรับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ Tansamai Store มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด และรับรองและตกลงว่าผู้ซื้อจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ Tansamai Store หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ Tansamai Store จากการพิจารณาดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง Tansamai Store เพื่อขอให้ Tansamai Store เก็บเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ Tansamai Store จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ซื้อทำการชำระเงินผิดพลาด (เช่น กรอกจำนวนเงินผิดหรือใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงินผิด) หรือทำการชำระเงินซ้ำซ้อน ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือยกเลิกการชำระเงินซ้ำซ้อนได้ และทาง Tansamai Store จะไม่ทำการคืนเงินให้กับลูกค้าซึ่งรวมถึงเงินค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของธุรกรรมชำระเงินดังกล่าวด้วย ลูกค้าจะต้องทำการติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อขอทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชำระเงินที่ผิดพลาดหรือขอคืนเงินจากการชำระเงินที่ซ้ำซ้อนเท่านั้น

3.  ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ/หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้ เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

4.  สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

5.  ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีข้อขัดแย้งระหว่างกันเกี่ยวกับผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า Tansamai Store อาจใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

6.  การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Tansamai Store ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ Tansamai Store ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด Tansamai Store มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก เงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2564