Job Description

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ Back-End Service และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน
 • พัฒนา Logic ควบคุม และบำรุงรักษา Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการจาก Front-End
 • สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ จาก Front-End ให้เป็น Application ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End ด้วยเช่นกัน
 • เชื่อมโยง Website เข้ากับ APIs จาก Third Parties

Specification

 • อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับ Golang Frameworks ตัวอย่างเช่น Grim
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์แบบ MVC
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End เช่น JavaScript, HTML5, และ CSS3
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Object Oriented Programming
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยของระบบ
 • สามารถตั้งค่าและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ Server
 • มีความรู้เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล โดยใช้ SQL และ NOSQL
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ Code Versioning เช่น Git
 • สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ดี มีระบบความคิดที่เป็นเหตุผล
 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน และทำงานเป็นทีมได้ดี – รองรับการทำงานแบบ Work From Home

Send us your CV, we will review and call back in later.

Job Category: Developer
Job Type: Full Time
Job Location: Work From Home
Based Salary: 30000 - 50000

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx