Based Salary: 30000 - 50000

Golang Developer – Mid Level

Job Description รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ Back-End Service และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน พัฒนา Logic ควบคุม และบำรุงรักษา Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการจาก Front-End สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ จาก Front-End ให้เป็น Application ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End ด้วยเช่นกัน

Read More »

Python Developer – Mid Level

Job Description รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ Back-End Service และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน พัฒนา Logic ควบคุม และบำรุงรักษา Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการจาก Front-End สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ จาก Front-End ให้เป็น Application ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End ด้วยเช่นกัน

Read More »